menu

Privacybeleid Stichting Gleveris
Stichting Gleveris streeft er naar om, o.a. in navolging van de (Uitvoeringswet) AVG, zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is het bestuur van Stichting Gleveris (Heischouw 7, 5345XT Oss). Als Stichting Gleveris (‘Gleveris’) door u verstrekte persoonsgegevens vastlegt wordt u daarover -indien redelijkerwijs mogelijk- geïnformeerd (zie ook hieronder) en -indien nodig geacht- geconsulteerd. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor diensten van Gleveris, waaronder probeerprojecten autisme waarbij u betrokken bent en haar webwinkel (naam, adres, woonplaats (NAW), bankgegevens, e-mail adres). IP adressen die gebruikt worden om de website van Gleveris te benaderen worden opgeslagen via de ‘host’ van de website en kunnen worden gebruikt om gebruik van onze website te analyseren en/of te verbeteren. Geregistreerde gegevens worden niet zonder uw toestemming door Gleveris inzichtelijk gemaakt of overgedragen aan derden, behalve als zij hier wettelijk toe verplicht wordt, zoals (bank)gegevens bij aankoop van producten uit onze webwinkel en (andere) informatie voor het bijhouden van een deugdelijke boekhouding. Gleveris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen (tenzij anders met u overeengekomen) en/of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Gleveris heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen en te bewaren. Derden die over gegevens van u kunnen beschikken en die (eventueel) kunnen/moeten bewaren zijn individuen/instellingen die betrokken zijn bij probeerprojecten autisme (bijv. uw coach, mentor, familie), banken (voor zover u/Gleveris gebruik maken van hun diensten) en de ‘website host’/e-mailprovider (bijvoorbeeld e-mail- en IP adressen). Gegevens over u kunnen openbaar zijn via websites en andere (sociale) media als u ze daarvoor beschikbaar heeft gesteld (bijv. een curriculum vitae in een programmaboekje of expositie van uw werk). Aangezien Gleveris uitsluitend projecten organiseert voor mensen met autisme kan publiciteit over een project waaraan u deelneemt openbaren dat u autisme hebt. Hierover zullen vooraf afspraken worden gemaakt.

Disclaimer Stichting Gleveris
Boven- en onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan deze website (Stichting Gleveris, ‘Gleveris’), het gebruik van deze website en op alle informatie, waaronder gegevens en privacybeleid, die op of via deze website wordt aangeboden. Alhoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid - o.a. ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie - is gemaakt, garandeert Gleverisniet dat deze informatie vrij is van onvolkomenheden of fouten. Bovendien kan Gleveris de informatie op de website, inclusief disclaimer en privacy beleid, zonder aankondiging veranderen (datum laatste versie: onderaan). Gleveris aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van aangeboden informatie en/of technische storingen. Het auteursrecht op deze website berust bij Gleveris. Deze website bevat enkele geregistreerde merken en andere onderdelen die vallen onder ‘copyrights’, portretrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Vermenigvuldiging van deze website of onderdelen daarvan, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gleveris.

Gleveris stelt het op prijs dat u suggesties voor verbeteringen aan website, inclusief privacybeleid en disclaimer, stuurt naar info@gleveris.nl. U kunt over bovenstaande ook op andere manieren contact opnemen met Stichting Gleveris.

Laatste versie: 01JUL18 (v3).